پژوهش ها ، مقالات علمی و خاطرات ایثارگران دفاع مقدس
هدف ما در سال اقتصاد و فرهنگ، اشاعه فرهنگ دفاع مقدس است.
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
نوع مطلب :
برچسب ها : خاطره از شهید، خاطره از نماز،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 20 آذر 1393

خاطره17: بهترین نماز من

ﺳﺎﻋﺖ دوازده ﺷﺐ، ﺑﺮای اداﻣﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎت ﻛﺮﺑﻼی5 ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﮔـﺮدان ﺣﺒﻴﺐ از ﻛﻨﺎر ﭘﻨﺞ ﺿﻠﻌﻲ در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻳﻢ. ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﺎده روی ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل پرورش ﻣﺎﻫﻲ رﺳﻴﺪﻳﻢ . ﺷﻬﻴﺪ ﺳـﻌﻴﺪ ﺳـﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻣـﺴﺌﻮل   ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﺸﻜﺮ 27 ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ، ﮔﺮدان را هداﻳﺖ ﻛﺮد ﭘـﺸﺖ ﺧـﺎﻛﺮﻳﺰ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻴﻤﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﺻـﺒﺢ را ﺑﺨﻮاﻧﻨـﺪ  . ﻣـﻲﺧﻮاﺳـﺘﻢ ﻗﺎﻣـﺖ ﺑﺒﻨﺪم ﻛﻪ ﺑﻲﺳﻴﻢ ﺻﺪا زد ... : ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ... ﺣـﺴﻦ(ﺣـﺴﻦﻣﺤﻘـﻖ،ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪهﮔﺮدان) دﺷﻤﻦ در ﺣﺎل ﭘﺎﺗﻚ زدن اﺳﺖ، ﺳﺮﻳﻊ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑـﺮدار و از روی ﭘﻞ ﺑﺮو ﺟﻠﻮ و ﭘﺎﺗﻚ را دﻓﻊ ﻛﻦ!   ﻣﻦ ﺑﺎ دو ﮔﺮوﻫﺎن در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻋﺪه ای از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪﻳﻢ. ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻴﻤم کنیم و بخوانیم و در ﺳﺘﻮن وﺳﻂﻫﺎی ﭘﻞ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺘﻮجه ﺳﺘﻮن ﺷﺪ و ﺑﺎ دوﺷﻜﺎ و ﺧﻤﭙﺎره ﭘﻞ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﺖ. ﻋﺪه ای در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎده و ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪه ای در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺮﻗـﺎﻧﻲ، ﺻـﺎدقﻣـﺪاح ﺳﻴﺪﺟﻮادﻫﺎﺷﻤﻴﺎن  . در آن ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺷﻬﺪای ﻛﺮﺑﻼ و ﺣﺒﻴﺐﺑـﻦﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻓﺘﺎدم ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ رﺷﺎدﺗﻲ ﺧﻮد را ﻓﺪای ﻧﻤﺎز اﻣـﺎمﺣـﺴﻴﻦ(ع) ﻛﺮدﻧـﺪ و در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﻣﺠﺮوح و ﺷﻬﻴﺪﺷﺪﻧﺪ  .  ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻳﺎزﻫﺮا(س) و ﻳﺎﻣﻬﺪی(عج) ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻴﻢ و در ﻣﻮﺿـﻊ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻛﺮدﻳﻢ. ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎزده ﺻـﺒﺢ ﺑـﻮد ﻣﻮﻓـﻖ ﺷـﺪﻳﻢ ﭘﺎﺗـﻚ دﺷﻤﻦ را دﻓﻊ ﻛﻨﻴﻢ.  ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﺔ ﺗﺎﻧﻚ دﺷﻤﻦ از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﭼـﺸﻢ راﺳـﺖ، دو دﺳﺖ و دو ﭘﺎ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪم و در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﻳﻲ(ورزﺷـﮕﺎه اﻫـﻮاز) ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪم ﺑﻌﺪاز ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﺑﺨـﻮاﻧﻢ، اﻣـﺎ ﺗﻤـﺎم ﺑـﺪﻧﻢ ﺑﺎﻧﺪﭘﻴﭽﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﺎ آب و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧـﺴﺘﻢ وﺿـﻮ ﺑﮕﻴـﺮم   . ﺑـﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﻴﻤﻢ ﻛﺮده و ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﻮدم اﻣﺎ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺮد. دو ﺑﺎره از اﻳـﻦ دوﺳـﺘﻢ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻛﺮدم ﺗﺎ ﺗﻴﻤﻢ ﻛﻨﻢ .  ﺗﺎ اﷲاﻛﺒﺮ را ﮔﻔﺘﻢ   ! ﺑﺎز ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺮد 48 ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻧﺨﻮاﺑﻴﺪه ﺑﻮد آﻣﭙﻮل و ﻗﺮصﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاب آور ﺑﻮدﻧﺪ. دوﺑـﺎره از ﻛـﺴﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺗﻴﻤﻢ دﻫﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻌﺪاز ﭘـﻨﺞ ﺑـﺎر ﺗـﻴﻤﻢ ﻣـﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ. منبع: مصطفی رحیمی..راوی علیرضاصادقی..شکسته های ایستاده(خاطرات برگزیده فراخوان ضیافت عشق)..نشرصریر..چاپ اول 1385- ص35/36.

 

نوع مطلب :
برچسب ها : خاطره از دفاع مقدس، خاطره از نماز،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 5 شهریور 1393

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic